Degene die met het minst tevreden is, is het rijkst, want tevredenheid is de grootste schat. - Socrates

De wereld is als een spiegel; kijk er boos in en zij kijkt boos naar je terug; glimlach en zij glimlacht ook.

Alleen door te doen, leert men. Friedrich Nietzsche

Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ik maakte alle mogelijke fouten, maar bleef gewoon doorgaan. René Descartes

Verdeel elk probleem in zoveel onderdelen als haalbaar en noodzakelijk is om het op te lossen. René Descartes

Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard geleefd te worden. Acht niet hen hoog die al uw woorden en daden prijzen, maar hen die u welgemeend op uw fouten wijzen. Socrates

Het is beter uw eigen fouten te verbeteren dan die van een ander. Democritus

Ontmoedig nooit iemand die blijvend vooruitgang maakt, hoe langzaam ook. Plato

Plezier bij het doen zorgt voor perfectie in het werk. Aristoteles

De natuur doet niets nutteloos. Aristoteles

Welke wijsheid is groter dan vriendelijkheid? Jean-Jacques Rousseau

Het leven is niet een probleem dat dient te worden opgelost, maar een werkelijkheid die men dient te ervaren. Soren Kierkegaard

Het leven heeft zijn eigen verborgen krachten, die men alleen kan ontdekken door te leven. Soren Kierkegaard

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. Socrates

Er zijn mensen aan wie volgens algemene maatstaven iets mankeert, ze zijn als regel het interessantst. Soren Kierkegaard

Mislukken is leerzaam. Iemand die echt denkt, leert evenveel van zijn successen als van zijn mislukkingen. Echte onwetendheid is nuttig omdat die vaak gepaard gaat met nederigheid, nieuwsgierigheid en openheid, terwijl het vermogen om cliche's, schijnheilige taal en afgezaagde idee"en te herhalen alleen maar tot intellectuele opgeblazenheid leidt en de geest bedenkt met een vernislaag waar nieuwe idee"en niet doorheen kunnen dringen. John Dewey

Echt levensgeluk bestaat nu eenmaal uit een samengaan van een aantal gevarieerde elementen, niet enkel uit puur plezier. Wie dat niet kan of wil inzien, zit in een doodlopend straatje van groeiende frustratie, vervreemding en wanhoop. Stefan Vanistendael

Tegenwoordig schaamt met zich al voor zijn rust; lange overpeinzingen bezorgen iemand bijna gewetenswroeging. Men denkt met het horloge in de hand, zoals men het middageten gebruikt met het oog gericht op het beursblad, - men leeft als iemand die voortdurend 'ergens te laat kan komen. 'Liever iets willekeurigs doen dan helemaal niets' - ook deze grondstelling is een snoer om alle beschaving en alle hogere smaak de das mee om te doen. --- Want het leven op jacht naar gewin dwingt je er constant toe, je geest volkomen uit te putten, door je voortdurend anders voor te doen dan je bent, voortdurend iemand te slim af of vóór te zijn: de eigenlijke deugd is tegenwoordig iets in minder tijd te doen dan iemand anders. --- De arbeid krijgt steeds meer alle goede geweten aan zijn kant: de neiging tot plezier noemt zich nu al 'behoefte aan ontspanning' en begint zich voor zichzelf te schamen. Friedrich Nietzsche

Moet je geen roos plukken omdat de doornen je kunnen prikken? Arthur Schopenhauer

Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld. Gilgert Cesbron

Vermijd afgunst. Je zult nooit gelukkig zijn, als het je kwelt dat een ander gelukkiger is. Seneca

We zijn gewend bij de aanblik van alles wat we niet hebben te denken "hoe zou het zijn, als dat van mij zou zijn?", en daardoor maken we het ontbreken ervan voelbaar, In plaats daarvan zouden we bij wat we bezitten vaak moeten denken: "hoe zou het zijn, als ik dit zou verliezen?" Arthur Schopenhauer

De vraag bij alles en iedereen: "wil je dit nog eens en nog ontelbare malen?" zou als de grootste nadruk op je handelingen moeten liggen! Friedrich Nietzsche

Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk. Tsang Tse

Het is niet gemakkelijk om het geluk in onzelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden. Agnes Repplier

Deel je geluk en het wordt groter.

Niet genot, maar de afwezigheid van pijn streeft de verstandige mens na. Aristoteles

We moeten het zover proberen te brengen, dat we hetgeen we bezitten bekijken zoals we het zouden zien wanneer het ons zou worden ontnomen. Wat het ook is: eigendom, gezondheid, vrienden, geliefde, vrouw en kind; meestal voelen we de waarde ervan pas na het verlies. Als we daarin slagen, dan zal ten eerste het bezit on direct meer geluk schenken; en ten tweede zullen we ook op alle manieren het verlies verhouden: het eigendom niet aan gevaar blootstellen, de vrienden niet kwaad maken, de trouw van de vrouwen niet op de proef stellen, waken over de gezondheid van de kinderen enzovoort. We zijn gewend bij de aanblik van alles wat we niet hebben te denken "hoe zou het zijn, als dat van mij zou zijn?", en daardoor maken we het ontbreken ervan voelbaar, In plaats daarvan zouden we bij wat we bezitten vaak moeten denken: "hoe zou het zijn, als ik dit zou verliezen?" Arthur Schopenhauer

Voor het geluk van de mens is het noodzakelijk dat hij iets doet, iets onderneemt, of alleen maar voor iets leeft. Hij wil zijn krachten activeren en het succes hiervan op een of andere wijze waarnemen. (Misschien omdat hem dat de garantie geeft dat zijn behoeften door zijn krachten vervuld kunnen worden.) Arthur Schopenhauer

Ik was verliefd op de liefde. Augustinus

We verspelen driekwart van onszelf door te willen zijn als anderen. - Arthur Schopenhauer

Vriendschap is de bron van de grootste vreugde en zonder vrienden worden zelfs de aangenaamste bezigheden vervelend. Thomas van Aquino

Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen. Rene Descartes

Eén plus één is in de liefde één. Jean-Paul Sartre

Naarmate de liefde in u groeit, zal ook de schoonheid groeien. Want liefde is de schoonheid van de ziel. Augustinus

Het is gemakkelijk om te haten en moeilijk om lief te hebben. Zo zit alles in elkaar. Alle goede dingen zijn moeilijk te verwezenlijken en slechte dingen zijn heel makkelijk te verwerven. René Descartes

De schoonheid van dingen bestaat in de geest die ze beschouwt. David Hume

Liefde begint waar weten eindigt. Thomas van Aquino

Tijd en herinnering zijn echte kunstenaars; ze vormen de werkelijkheid om naar de verlangens van het hart. John Dewey

Geraakt door de liefde, wordt ieder mens een dichter. Plato

In de wereld is nooit iets groots tot stand gekomen zonder hartstocht. G.W.F. Hegel

Aan de handelingen van mensen leest men het beste hun gedachten af. John Locke

Het ligt in de aard van de mens om te erkennen dat een ander vaak geestiger, welsprekender of geleerder is, en nochtans nauwelijks te willen geloven dat velen net zo wijs zijn als hijzelf. Thomas Hobbes

Niettemin wordt 's mensen geest niet met wapens veroverd, maar met liefde en grootmoedigheid. Het is bovenal profijtelijk voor mensen om gemeenschappen te vormen en zich aaneen te sluiten door banden die ze allen samen als tot één mens kunnen maken; en het is voor hen zonder meer profijtelijk om alles te doen wat hun vriendschap kan versterken. Benedictus de Spinoza

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap is oorzaak van ongelukkige huwelijken. Friedrich Nietzsche

De liefde voor één is een barbaarsheid: want zij gaat ten koste van alle anderen. Ook de liefde voor God. Friedrich Nietzsche

Luister ook naar de andere kant van de zaak. - Augustinus

Je bent jong, mijn zoon, en naarmate de jaren verstrijken zal de tijd veranderen en veel van je huidige opvattingen zelfs in hun tegendeel doen verkeren.
Wacht daarom met jezelf op te werpen als rechter over de meest verheven zaken. Plato

Het kwaad in de wereld wordt mogelijk gemaakt door niets anders dan de bekrachtiging die wij eraan geven. Ayn Rand

Hoe zou een samenleving eruitzien waar geld weer een ruilmiddel wordt en geen doel meer is, evenmin een finaal oordeelscriterium? Waar solidariteit niet weggedrumd wordt door opgeblazen individualisme? Waar constructieve samenwerking voorrang krijg op competitie? Waar we geen fortuinen besteden aan reclame die mensen niet informeert maar veeleer verleidt? Is dat alternatief echt zo naief? Stefan Vanistendael

Goed en kwaad, beloning en straf zijn voor een rationeel wezen de enige drijfveren; het zijn de sporen en de teugels waarmee de hele mensheid aan het werk wordt gezet en geleid. John Locke

Het menselijke hart weigert te geloven in een universum zonder doel. Immanuel Kant

Ik denk dat latere generaties die dingen onbegrijpelijk en barbaars zullen vinden: een misbruik van macht, een falen van vreedzame conflictregeling, een ontsporing van het recht op vrijemeningsuiting, en een massale verspilling van hulpbronnen. Stefan Vanistendael

Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de levenswijsheid berust op de juiste verhouding tussen de aandacht die we aan het heden en die welke we aan de toekomst schenken, opdat niet het ene het andere voor ons bederft. Velen leven te zeer in het heden (de lichtzinnigen), anderen te veel in de toekomst (de bangen en bezorgden). Zelden weet iemand de juiste maat te houden. Arthur Schopenhauer

Men liegt wel met de mond, maar met de bek die men erbij trekt zegt men toch nog de waarheid. Friedrich Nietzsche

Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen. Plato

"De dwaling van de vrije wil". De mensen werden als 'vrije wezens' beschouwd, om berecht en bestraft te kunnen worden, - om schuldig te kunnen worden: daarom moest elke handeling als gewild worden beschouwd, en de oorsprong van elke handeling in het bewustzijn worden gesitueerd.
...
Niemand is verantwoordelijk voor het blote feit dat hij bestaat, dat hij die en die eigenschappen heeft, dat hij onder deze bepaald omstandigheden, in deze bepaalde omgeving leeft. Friedrich Nietzsche

... niet de straf, maar de schuld op zich nemen zou pas goddelijk zijn. Friedrich Nietzsche

In misschien vijf, zes hoofden begint het nu te dagen dat ook de natuurkunde slechts een uitleg en interpretatie van de wereld is (met permissie: na ons!) en niet een verklaring van de wereld: maar voor zover zij zich op het geloof aan de zintuigen baseert gaat zij door voor méér en moet zij nog lange tijd voor méér, namelijk voor een verklaring, doorgaan. Friedrich Nietzsche

Niets is eerlijker verdeeld dan het gezond verstand: niemand vindt dat hij er te weinig van heeft. - Rene Descartes

Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken. Theo Maassen

Verjaardag vieren is een gezonde bezigheid. Het is namelijk statistisch bewezen dat mensen die het meest hun verjaardag vieren, ook het langst leven.

Never get so busy making a living, That you forget to make a Life!

Hou van de mensen zoals ze zijn; er zijn geen anderen.

Het doel van het leven is een leven met een doel. Bobert Byrne

Een scherpe tong is het enige scherpe voorwerp, dat door aanhoudend gebruik scherper wordt. Irving

Wie met modder gooit, verliest onvermijdelijk grond. Adlai Stevenson

Mensen die vuur met vuur bestrijden, blijven op het eind meestal met as zitten. Abigail van Buren

Die daar is jaloers, - die kun je maar beter geen kinderen toewensen; hij zou ze benijden omdat hij geen kind meer kan zijn. Friedrich Nietzsche

Vrije tijd is de moeder van de filosofie. Thomas Hobbes

Discipline is je herinneren wat je wilt. David Campbell

Men vroeg een man van negentig waaraan hij zelf zijn hoge leeftijd toeschreef. "Ik denk, ‘zei hij met een twinkeling in zijn ogen,’ dat het komt omdat ik meestal ‘s avonds naar bed ging om te slapen, terwijl ik eigenlijk had moeten opblijven om me zorgen te maken." Dorothea Kent

Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijn. Saädi

Als het ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest? Loesje

~ Uit het paradijs: "Goed en kwaad zijn vooroordelen van God" - zei de slang. Friedrich Nietzsche

Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken die ze vermijden. - Soren Kierkegaard

Waarom zou iemand vrijwillig kijken naar geweld... en daarvoor ook nog willen betalen?
We zien niet in dat we in een gestoorde wereld leven, omdat we eraan zijn gewent. (vrij vertaald) Eckhart Tolle

De mens is het wreedste dier. Friedrich Nietzsche

Iets wat altijd onderworpen is aan iets anders is in zekere zin een dood ding. Thomas van Aquino

Een argument gebaseerd op intimidatie is een intellectuele onmacht bekennen. Ayn Rand

Een verloren strijd is een strijd die men denkt verloren te hebben. Jean-Paul Sartre

Mijn vijand is niet degene die mij onheus behandelt, maar de mens wiens intentie het is mij onheus te behandelen. Democritus

De meeste mensen jagen zo gehaast genot na dat ze eraan voorbijsnellen. Soren Kierkegaard

Wat mij niet vernietigt, maakt me sterker. Friedrich Nietzsche

Als een mens niet kan vergeten, zal hij nooit veel bereiken. Soren Kierkegaard

Soms blijft men een zaak alleen maar trouw omdat de tegenstanders zo banaal blijven doen. Friedrich Nietzsche

Als een bloem die er prachtig en kleurig uitziet maar absoluut niet ruikt, zo zijn de vruchteloze woorden van iemand die niet de daad bij het woord voegt. John Dewey

De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk dan ook. Arthur Schopenhauer

Hetgene waar je je zorgen over maakt, maakt zich meester van je. John Locke

De mens heeft een afgod gemaakt van het lot als een excuus voor zijn eigen onnadenkendheid. Democritus

Wie diep weet te zijn, streeft naar helderheid; wie voor de menigte diep wil schijnen, streeft naar duisterheid. Want de menigte houdt alles voor diep waarvan zij de bodem niet kan zien: zij is zo vreesachtig en begeeft zich zo ongaarne te water. Friedrich Nietzsche

Uit koppigheid houdt hij vast aan een zaak die hij is gaan doorzien, -maar hij noemt het "trouw". Friedrich Nietzsche

...helaas ook nog van de laatste troost beroofd, "De zegen van de arbeid", de zelfvergetelheid in het "dagelijkse werk"; Friedrich Nietzsche

Geld is het menselijke geluk is abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld. Arthur Schopenhauer

Dus alleen hierop berust de waarde van het leven voor de gewone, triviale mens, dat hij zichzelf belangrijker vindt dan de wereld. Friedrich Nietzsche

Men leeft van de ene dag in de andere, men leeft heel snel, - men leeft heel onverantwoordelijk: juist dit noemt men 'vrijheid'. Friedrich Nietzsche

Raadsels bestaan niet. Als een vraag gesteld kan worden, dan kan hij ook worden beantwoord. - Ludwig Wittgenstein

Het oog ziet enkel dat wat de geest (voor)bereid is om te vatten. Henri L. Bergson

Men moet het ontdekken van de objectieve waarheid duidelijk scheiden van de kunst zijn uitspraken voor waar te doen doorgaan.
...- Op deze manier ondersteunen de zwakte van ons verstand en de gebreken van onze wilsstrevingen elkaar. Daardoor komt het dat degene die discussieert in de regel niet voor de waarheid, maar voor zijn stelling strijdt... Arthur Schopenhauer

Tijd is een gedachte of een maat, niet een werkelijkheid. Antiphon

Hopen is wakend dromen. Aristoteles

Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. Immanuel Kant

In de logica kunnen er geen verrassingen zijn. Ludwig Wittgenstein

Er zijn geen feiten, alleen interpretaties. Friedrich Nietzsche

Bij nauwkeurige beschouwing vind ik geen enkel kenmerk dat de wakende staat met zekerheid onderscheidt van de droom. Hoe kun je er zeker van zijn de je hele leven niet een droom is? René Descartes

Mensen die weinig weten, praten doorgaans veel, terwijl mensen die veel weten, weinig zeggen. Jean-Jacques Rousseau

Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want steeds zal er ander water stromen. Heraclitus

Ik denk dus ik ben. René Descartes

Denk voor uzelf als u zichzelf wilt vinden. Socrates

Wat je ook bedenkt, al is het nog zo vreemd en ongeloofwaardig, het is al eens door de een of andere filosoof gezegd. René Descartes

Kennis = iets vreemds dat tot iets bekends herleid wordt. Friedrich Nietzsche

Hij is een denker: dat betekent dat hij de kunst verstaat de dingen eenvoudiger op te vatten dan ze zijn. Friedrich Nietzsche

Eenieder leeft in een andere wereld, en deze valt verschillend uit, al naar gelang de verscheidenheid van het brein. In overeenstemming hiermee is de wereld arm, flauw en vlak, of rijk, interessant en betekenisvol. Arthur Schopenhauer

Tijd is helemaal niet kostbaar, want het is een illusie. Wat je als kostbaar ervaart is niet de tijd maar het enige punt dat buiten de tijd staat: het Nu. En dat is kostbaar. Hoe meer je je op de tijd concentreert, op verleden en toekomst, des te meer je het Nu mist, het kostbaarste dat er is. Eckhart Tolle

Gesteld dat we waarheid willen.: waarom niet liever onwaarheid? En onzekerheid? Zelfs onwetendheid? Friedrich Nietzsche

Een gedachte komt wanneer “zij” dat wil, en niet wanneer “ik” dat wil. Friedrich Nietzsche

Als je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken? Krishnamurti

'Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?' - 'We hebben hem,' juichen ze dolgelukkig, 'het zijn onze zintuigen! Deze zintuigen, die toch al altijd zo immoreel zijn, zij ontfrutselen ons de ware wereld. Moraal: Laten we ons losmaken van het zinsbedrog, van het worden, van de geschiedenis, van de leugen, - geschiedenis is niets anders dan geloof in de zintuigen, geloof in de leugen. Friedrich Nietzsche

Maar Heraclitus heeft voor eeuwig het gelijk aan zijn zijde wanneer hij beweert dat het Zijn een lege fictie is. De 'schijnbare wereld' is de enige wereld: de 'ware wereld' is er slechts bijgelogen... Friedrich Nietzsche

Het volk mag dan geloven dat het kennen een uitputtend kennen is, de filosoof moet zichzelf voorhouden: als ik het proces ontleed dat in de stelling “ik denk” wordt uitgedrukt, krijg ik een reeks vermetele beweringen die moeilijk, zo niet onmogelijk te funderen zijn, - bijvoorbeeld dat ik het ben die denkt, dat er zelfs maar iets moet zijn dat denkt, dat denken een activiteit is, een gevolg van de kan van een wezen dat als oorzaak wordt gedacht, da er een “IK” is, en ten slotte, dat al vaststaat wat denken moet worden genoemd, - dat ik weet wat denken is. Want als ik daar zelf niet al een beslissing over genomen had, waaraan zou ik dan moeten afmeten of hetgeen op dit moment gebeurt misschien geen “willen” of “voelen” is? Friedrich Nietzsche

Bij de waterval
Bij de aanblik van een waterval menen wij in de talloze buigingen, kronkelingen, brekingen van de golven vrijheid van wil en verkiezing te zien; maar alles is noodzakelijk, elke beweging is wiskundig te berekenen. Zo is het ook met de menselijke handelingen; men zou elke afzonderlijke handeling van tevoren kunnen berekenen als men alwetend was, en zo ook elke vordering van de kennis, elke dwaling, elke boosaardigheid. ... Friedrich Nietzsche

<-- Kies je huidige stemming
Concept, design, artwork & realisation by Sietse Visser Copyright © 2008 - 2010 Sietse Visser Powered by: Zietze.nl - fantaZie.nl - Roobot.nl